Säkerhetsdatabladet ska informera om produktens
egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen
samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors
hälsa och miljön. Som alltid när det gäller hantering
med produkter så gäller att de skall användas enligt
de anvisningar som finns. Skulle något inträffa så
följ alltid anvisning enligt gällande säkerhetsdatablad.